روز قدس ، نماد شیطانی ابلیسک به آتش کشیده خواهد شد