زیبا

اگر باطل را نمی توان ساقط کرد،می توان رسوا ساخت... !

<دکتر علی شریعتی>