شهدای زن گمنام واقع شده اند

پوران درخشنده با بیان اینکه به علت نبود اطلاع رسانی و برنامه، شهدای زن گمنام واقع شده اند، اظهار داشت: هفت هزار زن شهید در کشور، تعداد کمی نیست و باید از این افراد به بهترین شکل در امر الگوسازی برای جوانان استفاده شود.

وی درباره تاثیر ساخت برنامه های فرهنگی در معرفی هفت هزار زن شهید، افزود: بهترین کار برای معرفی این زنان ساخت فیلم بویژه سریال هایی است که تداوم داشته باشد و وظیفه این کار به عهده ما است.