اسکار<<< دروغ+سیاست>>> هنر کثیف.... !!!!!!!

مسخره تر از اسکار دیگه نیس!!


کی گفته سیاسیه ه ه ه ه ه  :)))) !!!!!