بازرسی بدنی کودکان در فرودگاه های آمریکا

                               احتمالا دولت فکر می‌کند که کودکی که در بالا  وجود دارد با القاعده همکاری داشته و ممکن است که وی بمبی را در شلوار خود مخفی کرده باشد.