اجمدی نژاد جادو شده باور کنید !!

احمدی نژاد می خواد به زور مشایی رو کاندید کنه!!!!!!! بشین تا ما بذاریم