dar rahe safar be Shiraz__ sahhreza_shahide javid shahid Hemat