سران توجه ه ه ه ه !!!!!!

ای سران مملکت به حرف های این رهبر عزیز ما توجه کنید مخصوصآ آقای احمدی نژاد ;)