22بهمن

تشکر از حضور پرشور مردم در 22بهمن

واقعآ مردم برنده ی واقعی بودن

کاش سران قدر بدانند...


یا علی(ع)