؟

یعنی ممکنه آقای هاشمی کاندید بشوند آیااا ؟؟!!!!!!