مرتضوی آزاد شدددددددد !!!!!!!!!!!

مرتضوی آزاد شدددددددد !!!!!!!!!!!

چه قاطعانه واقعآ :)   :|