۹ دی

     محاکمه سران فتنه باید به خواست مردم صورت گیرد(امام خامنه ای )    آیا ما غیر ملت هستیم!!!